Polityka prywatności

[preambuła]

 1. Serwis internetowy HKS Lazar działający pod adresem https://www.hkslazar.pl/ (dalej: Strona WWW) jest obsługiwana przez HKS LAZAR z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 3. Niniejsza Polityka prywatności określa między innymi:
  • zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony WWW;
  • zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych osobowych;
  • zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Stronę WWW.
 4. Korzystając ze Strony WWW każdy jego Użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 5. Wszelkie uwagi, pytania, wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności, plików Cookies, czy powiadomieniami WebPush należy kierować na adres e-mail: sekretariat@hkslazar.pl.

§ 1 [definicje]

 1. Administrator danych osobowych - HKS Lazar Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) ul. Wodzisławska 15 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000362143 (dalej: HKS LAZAR) - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Strony WWW.
 2. Pliki Cookies - dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony WWW, w tym zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony WWW.
 3. Polityka prywatności - niniejszy dokument dostępny pod domeną https://www.hkslazar.pl/o-firmie-polityka-prywatnosci zawierający informacje co do zakresu i sposobu gromadzenia danych w związku z działalnością Strony WWW - w tym sposobu przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania danych, informacji  i materiałów prezentowanych na Stronie WWW.
 4. Powiadomienia Web Push - wszelkie komunikaty wyświetlane podczas przeglądania Strony WWW mogące zawierać informacje marketingowe HKS LAZAR, wysyłane przez Stronę WWW do przeglądarki internetowej Użytkownika.
 5. Strona WWW – oznacza stronę internetową pod którą HKS LAZAR sp. z o.o. prowadzi serwis internetowy.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony WWW.
 7. Użytkownik - każdy podmiot odwiedzająca Stronę WWW; każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 [informacje wstępne]

 1. Wszelkie prawa do całej zawartości Strony WWW są zastrzeżone.
 2. HKS LAZAR dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.
 3. HKS LAZAR na bieżąco aktualizuje informacje zawarte na Stronie WWW, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na Stronie WWW.
 4. HKS LAZAR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Strony WWW.
 5. HKS LAZAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Strony WWW.

§ 3 [prawa autorskie]

 1. Wszelkie prawa do Strony WWW, w tym do elementów graficznych i tekstowych, są zastrzeżone i stanowią własność HKS LAZAR lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
 2. Korzystanie z zawartości Strony WWW nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Zabronione jest dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Strony WWW bez zgody HKS LAZAR wyrażonej na piśmie, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Strony WWW stanowiące chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez HKS LAZAR, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 4 [ochrona danych osobowych]

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Strony WWW. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony WWW.
 2. Wszystkie dane przesyłane Administratorowi przez Użytkowników, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.
 3. Użytkownik Strony WWW, którego dane przetwarza HKS LAZAR ma pełne prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • poprawienia danych osobowych,
  • żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania,
  swoich danych przechowywanych przez HKS LAZAR zgodnie z ww. ustawą o przetwarzaniu danych osobowych, RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 4. HKS LAZAR czyni zastrzeżenie, danych Użytkownika zbieranych automatycznie (zgodnie z treścią niniejszej Polityki Prywatności) nie da się zmienić lub usunąć.

§ 5 [gromadzenie danych]

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych:
  • imię, nazwisko,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • numer telefonu, nr fax, adres e-mail,
  • adres miejsca zabudowania urządzenia.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków gwarancyjnych i z tytułu rękojmi za wady przez HKS Lazar sp. z o.o. i mogą być udostępniane innym odbiorcom, to jest biuru rachunkowemu, biuru prawnemu, autoryzowanemu serwisowi gwarancyjnemu HKS Lazar sp. z o.o., biegłym z zakresu techniki grzewczej i urządzeń towarzyszących – w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz niezbędność danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz wykonywania obowiązków gwarancyjnych i z tytułu rękojmi za wady, rozpatrywania reklamacji, prowadzenia ewidencji serwisowej przez producenta urządzenia – HKS Lazar sp. z o.o.
 5. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy gwarancji oraz wykonywania obowiązków gwarancyjnych przez producenta urządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Użytkownik posiada prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez 5 lat od upływu okresu gwarancji i wygaśnięcia roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady.
 9. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Użytkownika, przesłaną na adres e-mailowy: sekretariat@hkslazar.pl.

§ 6 [pliki Cookies]

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony WWW i przeznaczone do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Strona WW może wykorzystywać pliki Cookies identyfikujące Użytkownika- w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 3. Cookies nie zawierają danych osobowych a warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony WWW.
 4. W ramach Strony WWW wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies.
  • Pliki „sesyjne” czyli tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki tymczasowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony WWW. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie.
  • Pliki „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Strona www wykorzystuje pliki:
  • „funkcjonalne” , które służą do przechowywania takich informacji jak: login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony WWW,
  • „statystyczne”, dzięki którym Strona WWW może dokonywać optymalizacji zgodnie z preferencjami Użytkowników,
  • „reklamowe”, umożliwiające Użytkownikom otrzymywanie reklam dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i zainteresowań,
  • „społecznościowe”, które umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Użytkownik ze Stroną WWW.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie pików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonywać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony WWW. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak blokady oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie.
 7. Ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie WWW.

§ 7 [powiadomienia Web Push]

 1. HKS LAZAR udostępnia za pośrednictwem Strony WWW powiadomienia Web Push.
 2. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację.
 3. Celem wyrażenia zgody na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inny, bliskoznaczny komunikat oznaczający twierdzące wyrażenie woli otrzymywania powiadomień.
 4. HKS LAZAR informuje, że zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 5. HKS LAZAR nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push.

§ 8 [zmiany Polityki Prywatności]

 1. HKS LAZAR może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach HKS LAZAR co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych.
 2. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika na Stronie WWW.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

§9 [kontakt]

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz korzystania ze Strony WWW prosimy kierować pod adres siedziby HKS LAZAR lub na następujący adres e-mail: sekretariat@hkslazar.pl.

Nowoczesne urządzenia grzewcze HKS Lazar

Nowoczesne urządzenia grzewcze

Artykuły

Naturalny czynnik chłodniczy propan R290

Powietrzne pompy ciepła są rozwiązaniem coraz częściej stosowanym w różnorodnych typach budynków. Jedną z głównych przyczyn ich popularności jest optymalizacja kosztów ogrzewania.

czytaj
Bezpieczny kocioł na pellet dzięki autorskiej śluzie bezpieczeństwa

Innowacyjność w dziedzinie technologii ogrzewania domu nabiera coraz większego znaczenia w dzisiejszych czasach. Kocioł na pellet z autorska śluzą bezpieczeństwa to przełom w dziedzinie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

czytaj

FAQ

Czy można otrzymać powiadomienie, gdy kończy się w kotle pellet?

Na platformie ecoNET w menu "Ustawieniach urządzenia" zaznaczamy "Powiadomienia o alarmach". Informacje o alarmach przychodzą na skrzynkę e-mail, która jest loginem. Nie dotyczy to niskiego...

czytaj
Jak często otwieramy drzwiczki w kotle na pellet?

Górnych drzwiczek do kotłów na pelet nie otwieramy. Dolne w miarę potrzeby, przy dobrym paliwie wystarczy co 1 tonę przepalonego peletu. Popielnik za szufladą również weryfikujemy co 1 tonę.

czytaj
Zgłoś: Rozruch / Przegląd / Awaria

Znajdź na stronie:

Wpisz szukaną frazę:

Wybierz swój język:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Skontaktuj się z nami

Przejdź do kontaktu Zamów rozmowę
Oblicz jakiej mocy pompę ciepła potrzebujesz. Oblicz i otrzymaj darmową wycenę
Oblicz jakiej mocy kotła na pelet potrzebujesz. Oblicz i otrzymaj darmową wycenę

Jak kupić produkty HKS Lazar?

Wpisz swoją miejscowość w poniższej rubryce a nasz doradca klienta udzieli Ci dodatkowych informacji oraz przeprowadzi przez proces zakupowy.

Twoja miejscowość:

Zamów rozmowę

Zostaw nam swój numer telefonu, a my oddzwonimy do Ciebie!

Zamów rozmowę
Oblicz jakiej mocy pompę ciepła potrzebujesz. Oblicz i otrzymaj darmową wycenę